Paslaugos

 • Dingusių ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintų nežinia kur esančiais asmenų paieška, dingimo aplinkybių tyrimas, informacijos apie galimą jų buvimo vietą rinkimas;
 • Tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų prašymu informacijos apie nepilnamečių vaikų (įvaikių), neveiksnių tam tikroje srityje ir ribotai veiksnių tam tikroje srityje asmenų, kuriems įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba, elgesį ir juos supančią aplinką rinkimas ir tyrimas, siekiant užtikrinti šių asmenų fizinį ar psichinį saugumą ir tik tais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankami ir (arba) netinkami siekiant šiame punkte nurodytų tikslų. Šiuo atveju privatus detektyvas, privačių detektyvų grupė ar privačių detektyvų bendrija neprivalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą;
 • Informacijos, reikalingos baudžiamajam procesui, civiliniams, darbo, iš draudimo sutarčių kylantiems ginčams ar administracinės teisenos byloms nagrinėti, rinkimas ir tyrimas;
 • Kliento kilmės, giminystės ryšių, biografijos ir kitų duomenų apie klientą rinkimas ir tyrimas;
 • Kliento komercinės, gamybinės ir (ar) profesinės paslapčių apsaugos užtikrinimas, techninio saugumo užtikrinimas savininko (teisėto valdytojo) patalpose, transporto priemonėse ar kitose kliento teisėtai valdomose vietose, taip pat elektroniniuose informacijos saugojimo ir elektroninių ryšių įrenginiuose, apsaugos nuo neteisėto informacijos rinkimo techninėmis priemonėmis užtikrinimas; 
 • Iš kliento pavogto, dingusio, iššvaistyto ar kitu būdu prarasto turto ar nuosavybės teises į tą turtą patvirtinančio dokumento, ar su turtu susijusios kitokios informacijos paieška;
 • Konfidencialumo reikalaujančių susitikimų rengimas;
 • Konsultavimas kitais privačios detektyvinės veiklos klausimais;
 • Asmenų patikimumo ar mokumo įvertinimas;
 • Duomenų dėl nesąžiningos konkurencijos ar komercinės ūkinės veiklos rinkimas;
 • Skolininkų ir jų turto paieška. 


Susisiekite su mumis!

* Privalomi laukai
Siųsti